Терміни та скорочення

Основні терміни, застосовані у цьому проекті, вживаються у значеннях законів України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність "(353-14), "Про інформацію" ( 2657-12), "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ), "Про регулювання містобудівної діяльності "(3038-VI), "Про Державний земельний кадастр" (3613-VI), постанові Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 р. N 559 «Про містобудівний кадастр».
Інші терміни вживаються у такому значенні:
Адміністратор системи МБК – суб’єкт, який в установленому порядку уповноважений виконувати функції зі створення та підтримки геопорталу, формування і ведення каталогу метаданих та інтеграції базових геопросторових даних, що надаються йому виробниками (постачальниками), у базовий набір геопросторових даних та постачання його користувачам в інтегрованому вигляді на відповідну територію. В залежності від рівня системи МБК виділяються регіональний, районний та міський (для міст обласного значення) адміністратори системи МБК.

Атрибут геопросторового об’єкта – характеристика об’єкту місцевості. В каталозі класів об’єктів атрибут а має назву (ім’я), характеризується типом даних та поєднаною з ним областю допустимих значень (доменом). Атрибут екземпляру об’єкта крім того має значення атрибута, яке належить області допустимих значень (ISO 19110).

Виробник (постачальник) геопросторових даних – суб’єкт, до сфери управління якого входять геопросторові об’єкти наборів базових або профільних геопросторових даних і який відповідає за створення, оновлення та постачання даних про ці об’єкти адміністратору системи МБК.

Геопросторовий об’єкт – об’єкт або явище реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат(ISO 19110).Геопросторові дані – дані про об’єкти та явища, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з місцеположенням на Землі, що визначені у певній системі просторово-часових координат; набори даних про такі об’єкти та зв’язки між ними.

Геоінформаційна система (ГІС) – інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та розповсюдження геопросторових даних.Геоінформаційні ресурси – сукупність інформаційних банків та баз географічних даних і знань. Геопортал – сукупність інтернет-засобів, що підтримує загальний масив відомостей про геоінформаційні ресурси та сервіси геопросторових даних і забезпечують доступ до них у мережі Інтернет.

Інформаційно-аналітична система забезпечення містобудівної діяльності (ІАС ЗМД) – комплексне рішень системи містобудівного кадастру (МБК), що включає нормативно-правові, організаційну, інформаційну й програмно-технічні компоненти, які забезпечують збирання, реєстрацію, актуалізацію та використання інформаційних ресурсів МБК для задоволення інформаційних потреб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб при здійсненні містобудівної, інвестиційної, землевпорядної, природоохоронної та іншої господарської діяльності на території області. У складі ІАС ЗМД створюється геопортал як засіб взаємодії суб’єктів МБК з використанням сервіс-орієнтованих технологій для забезпечення в реальному часі доступ до інформаційних ресурсів для виконання ними функцій уповноважених органів, а також для надання інформаційно-довідкових послуг в інтерактивному режимі всім категоріям учасників  містобудівної діяльності, включаючи фізичних і юридичних осіб, з питань дотримання умов при реалізації містобудівних проектів.

Інформаційне забезпечення системи – сукупність інформаційних ресурсів, державних та інших послуг, які надаються споживачам цих послуг для вирішення управлінських, містобудівних, науково-технічних, соціально-економічних та інших завдань, що забезпечують життєдіяльність на території області та громадян.

Інфраструктура геопросторових даних (ІГД) – система організаційних структур, механізмів правового регулювання, стандартів, інформаційних ресурсів, технологій, програмних і технічних засобів та людських ресурсів, необхідних для збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження та ефективного використання геопросторових даних на основі забезпечення широкого доступу до них органів державного управління та органів місцевого самоврядування, підприємств і громадян.

Інтероперабельність – здатність інформаційних ресурсів, програмних і технічних засобів інфраструктури геопросторових даних до функціональної та інформаційної взаємодії в середовищі геоінформаційних систем.

Каталог класів геопросторових об’єктів – каталог, що містить визначення і описання класів (типів), атрибутів та асоціацій об’єктів місцевості, що містяться в базі геопросторових даних, в одному або декількох наборах геопросторових даних (ISO 19110).

Метадані – довідкова інформація, що описує набори геопросторових даних і сервіси геопросторових даних, а також забезпечує їх каталогізацію, пошук та використання.

Набір базових геопросторових даних (НБГД) – загальнодоступна стандартизована сукупність геопросторових даних як уніфікована основа інтегрування та спільного використання в геоінформаційних системах геопросторових даних, узятих з різних джерел.

Набір профільних геопросторових даних (НПГД) – сукупність тематичних геопросторових даних, що створені з використанням набору базових геопросторових даних.

Набір профільних геопросторових даних МБК – структурована сукупність геопросторових моделей об'єктів, що містяться у складі просторових схем і планів містобудівної та проектної документації та постачається у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів для формування баз даних містобудівного кадастру.

Організаційні структури системи МБК – визначені або утворені в установленому порядку установи, організації, підприємства, що виконують відповідні завдання зі створення, стандартизації та розвитку системи МБК.

Сервіси геопросторових даних – операції, які здійснюють за допомогою комп’ютерних програм з даними, що містяться у наборах геопросторових даних або у пов’язаних з ними метаданих.

Система вимог до містобудівної документації – комплект документів, що встановлюють вимоги до структури та складу містобудівної документації (МД), класифікації об'єктів МД та їх атрибутів у цифровому виді. На основі системи вимог до МД формуються вимоги до баз даних системи МБК, НПГД обмінних форматів тощо.

Суб’єкти системи МБК (суб’єкт) – органи місцевого самоврядування, органи державної влади, юридичні особи та громадяни, міжнародні організації, іноземні юридичні особи і громадяни, особи без громадянства, що виробляють, постачають та/використовують дані системи МБК.

Застосовувані скорочення:
БД – база даних;

БГД – база геопросторових даних;

ГІС – геоінформаційна система;

ІАС ЗМД – інформаційно-аналітична система забезпечення містобудівної діяльності;

ІГД – інфраструктура геопросторових даних;

ІР ЄЦТО – інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи міста;

МБК – містобудівний кадастр;

МД – містобудівна документація;

НІГД – національна інфраструктура геопросторових даних;

НБГД – набір базових геопросторових даних;

НПГД МБ – профільних наборів геопросторових даних, що постачається у складі містобудівної документації;

СКБД – система керування базами даних;

ОР СКБД – система керування об’єктно-реляційними базами даних